;

Zadanie 51

Państwo Jarczyńscy są posiadaczami włąsnego domu. Sami w nim mieszkaja, nikomu nie wynajmują żadnej jego części. Który podatek opłacają z tytułu posiadania domu?

dochodowy
od nieruchomości
od towarów i usług
od spatków i darowizn

zadanie 52.;

Rejestracja w systemie REGON to zgłoszenie działalności gospodarczej do

Urzędu Skarbowego.
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Urzędu Statystycznego.
Urzędu Miasta.

zadanie 53.;

Przedsiębiorca, który chce prowadzić rozliczenia w formie bezgotówkowej musi posiadać

kredyt w banku.
lokatę bankową.
gotówkę w kasie.
rachunek bankowy.

zadanie 54.;

Wykres przedstawia prognozę poziomu sprzedaży w wybranych działach gospodarki na lata 2005 - 2010. W którym dziale gospodarki najkorzystniej będzie prowadzić działalność gospodarczą w roku 2010?

Rolnictwo.
Budownictwo.
Handel.
Transport i łączność.

zadanie 55.;

Który dokument zawiera przedstawione informacje?

Faktura VAT.
Weksel trasowany.
Polecenie przelewu.
Czek rozrachunkowy.

zadanie 56.;

Skrót VAT dotyczy podatku

od towarów i usług.
od nieruchomości.
dochodowego.
rolnego.

zadanie 57.;

Pan Jan Nowak jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Po zakończeniu roku podatkowego zakład pracy przesyła mu dokument, w którym zawarte są informacje o zaliczkach na podatek dochodowy. Jaki to dokument?

PIT-11A
PIT-8B
PIT-11
PIT-R

zadanie 58.;

W której sytuacji pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy?

Pracodawca kieruje pracownika na szkolenie.
Pracownik podpisał umowę o pracę z pracodawcą.
Pracownik zakończył pracę, w związku z wygaśnięciem umowy.
Pracodawca zaproponował pracownikowi nowe stanowisko.

zadanie 59.;

Prezes firmy budowlanej podpisał z pracownikiem umowę o pracę na czas trwania budowy centrum handlowego. Którą z poniżej wymienionych umów podpisał pracownik?

Umowę na czas nieokreślony.
Umowę na czas określony.
Umowę na okres próbny.
Umowę o dzieło.

zadanie 60.;

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który nie otrzymał wynagrodzenia, może dochodzić swoich praw na podstawie przepisów

Kodeksu pracy.
Kodeksu karnego.
Kodeksu cywilnego.
Kodeksu spółek handlowych.

zadanie 61.;

W bezpłatnym kursie obsługi komputera organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy może wziąć udział

Zofia Kot - wykształcenie zasadnicze, zarejestrowana od 6 miesięcy, wiek 43 lata.
Anna Kruk - wykształcenie średnie, zarejestrowana od 2 miesięcy, wiek 37 lat.
Jerzy Bąk - wykształcenie wyższe, zarejestrowany od 3 miesięcy, wiek 37 lat.
Jan Len - wykształcenie średnie, zarejestrowany od 4 miesięcy, wiek 34 lata.

zadanie 62.;

W powiatowym urzędzie pracy wywieszona została oferta pracy o następującej treści:

Wojtek ukończył w zeszłym roku liceum z wykładowym językiem niemieckim, biegle obsługuje komputer, ma prawo jazdy kat. B.
Hanka ukończyła w zeszłym roku liceum, zna biegle język angielski i niemiecki, obsługuje komputer.
Marek ukończył technikum budowlane, zna dobrze język niemiecki, sprawnie obsługuje komputer, pracował 3 lata na budowie.
Magda ukończyła liceum, biegle zna angielski i niemiecki, ma prawo jazdy kat. B, pracowała 4 lata w biurze wykorzystując w pracy komputer.

zadanie 63.;

Jan Wolski otwiera zakład usługowy w mieście liczącym 20 tysięcy mieszkańców. Zamierza naprawiać sprzęt elektroniczny. Zatrudni jednego pracownika. Wybrał kartę podatkową jako sposób opodatkowania swojej działalności. Jaką kwotę podatku będzie opłacał?

450 zł
482 zł
546 zł
591 zł

zadanie 64.;

O które informacje należy rozszerzyć przedstawione obok CV?

Powód ubiegania się o pracę.
Wykształcenie.
Stan zdrowia.
Stan majątkowy.

zadanie 65.;

Przedstawiony dokument służy do

zapłaty podatku gotówką.
zapłaty podatku przelewem.
zwrotu gotówką nadpłaconego podatku.
zwrotu przelewem nadpłaconego podatku.

zadanie 66.;

Pan Jak Kowalski podpisał umowę o pracę na czas nieokreślony w 2006 roku. W lutym 2010 roku planuje zmienić pracę. Zgodnie z art. 36. Kodeksu pracy panu Kowalskiemu przysługuje okres wypowiedzenia wynoszący

1 miesiąc.
2 tygodnie.
3 miesiące.
6 miesięcy.

zadanie 67.;

Najkorzystniejszą umową, ze względu na stabilizację zawodową pracownika, jest

umowa o dzieło.
umowa - zlecenie.
umowa na czas określony.
umowa na czas nieokreślony

zadanie 68.;

Pan Jan Nowak jest importerem wyrobów tytoniowych. Jaki rodzaj podatku musi on zapłacić przed wprowadzeniem towaru do obrotu ?

Dochodowy od osób fizycznych.
Dochodowy od osób prawnych.
Akcyzowy.
Rolny.

zadanie 69.;

Jakie wynagrodzenie brutto otrzyma kucharz za miesiąc pracy, na podstawie ustalonych warunków zatrudnienia?

2 650 zł
2 650 zł
2 750 zł
2 750 zł

zadanie 70.;

Według Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki jawnej mają równy udział w stratach i zyskach bez względu na wartość wkładu. Udziały dwóch wspólników spółki wynoszą: 15 000 zł i 8 000 zł. W roku obrotowym straty spółki jawnej wyniosły 10 000 zł. Wskaż właściwy udział wspólników w stratach.

11 500 zł i 11 500 zł
6 500 zł i 6 500 zł
5 000 zł i 5 000 zł
7 500 zł i 4 000 zł